Подвижни Кровови

Последните достигнувања на архитектонското и механичкото ниво ни носат можност да имаме и користеме освен фиксни и кровови кои се движат со помош на електирчни мотори

Постој повеќе типови на стаклени кровови :

  • без термичка изолација
  • со термичка изолација
  • странично отврање и затварање на системот