Полуструктурални
Повеќе
Полуструктурални
Кај полуструктуралните фасади, постојат алуминиумски држачи коисе видливи во фасада околу 2.5 цм + фуга.
Отварањето е строго хоризонтално, према надвор од објектот.
Структурални
Повеќе
Структурални
Kај структуралната фасада, отварањето на прозорците се врши исклучиво околу горната хоризонтална осовина према надвор од објектот.